• 2017
 • Lokalny Program Rewitalizacji M. Przemyśla

  • sporządzenie analizy funkcjonalno-przestrzennej
  • sporządzenie diagnozy kontekstowej

 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krotoszyn

  • sporządzenie diagnozy kontekstowej
  Program pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 • Studium wykonalności zmian w systemie edukacji w Gminie Kleszczów

  (główny projektant)

 • Strategia Rozwoju i Promocji M. Puszczykowa

  • sporządzenie diagnozy
  • opracowanie narzędzia badawczego

 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czerwonak

  (główny projektant – w trakcie sporządzania)

 • 2016
 • Sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

  (bez analiz ekonomiczno-finansowych)

 • Sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”

  (bez analiz ekonomiczno-finansowych)
  (pozyskane dofinansowanie: 2,78 mln zł)

 • Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów

  • sporządzenie projektu Programu (główny projektant)

 • 2015
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów

  • sporządzenie projektu Strategii (główny projektant)
  • opracowanie kwestionariusza badań

 • Strategia rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

  • opracowanie częściowe diagnozy

 • Strategia parasolowa w projekcie „Partnerstwo samorządów południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” (LGD „Gościnna Wielkopolska”)

  • analiza porównawcza zapisów strategii sektorowych i strategii parasolowej wraz z rewizją zapisów strategii parasolowej
  • koreferat do analizy społeczno-gospodarczej
  • redakcja treści

 • 2014
 • Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska

  • sporządzenie projektu Strategii rozwoju OFAK,
  • opracowanie narzędzia badawczego i opracowanie wyników badań terenowych
    (konsultacji)

 • Strategia Rozwoju Obszaru Aglomeracji Opolskiej

  • diagnoza w zakresie aktywnego wypoczynku
  • redakcja części diagnostycznej Strategii

 • 2013
 • Rada Osiedla Jeżyce w Poznaniu

  • opinia nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ”

 • 2013 -
  2012
 • [w strukturze Urzędu Miasta Poznania] - Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030

  • prace pomocnicze w zespole projektowym

 • 2012 -
  2011
 • [w strukturze Urzędu Miasta Poznania] – Program „Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce”

  • praca przy koncepcji monitoringu i ewaluacji Programu
  • praca przy realizacji programu
  • projektowanie i prowadzenie imprez i festynów

 • [w strukturze Urzędu Miasta Poznania] - Miejski Program Rewitalizacji - trzecia edycja

  • prace pomocnicze w zespole projektowym

 • 2010
 • opracowanie pt. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w gminach obszaru „Kotured” w świetle samorządowych dokumentów strategicznych i planistycznych
 • [dla GraMiejska.pl]

  • opracowanie scenariusza gry miejskiej

 • 2008
 • opracowanie pt. Analiza prawnych i finansowych uwarunkowań ustanawiania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w procedurze wykonywania i wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego – ekspertyza dla NFOŚ Warszawa – współpraca
 • 2005
 • [w strukturze Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski] – Plan Rozwoju Lokalnego Gminy

  • koncepcja
  • współpraca przy opracowaniu

 • 2004
 • [w strukturze Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski] – Strategia Rozwoju Gminy

  • koncepcja
  • współpraca przy opracowaniu

 • 2005 -
  2003
 • [w strukturze Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski] – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

  • opracowanie treści Studium
  • udział i organizacja procedury planistycznej

 • 2002
 • [w ramach Barlineckiego Towarzystwa Miłośników Jazdy Alternatywnej] - Koncepcja ścieżek rowerowych na terenie M. Barlinka

  • wstępny zarys, projekt uchwały Rady Gminy (przyjętej)

 • [w ramach Barlineckiego Towarzystwa Miłośników Jazdy Alternatywnej]

  • współorganizacja i prowadzenie festynu „Dzień bez samochodu”